Jsem členem Historického Radioklubu Československého.

Regenerace katod elektronek

Obsah dokumentu:

Přípustné opotřebení elektronek
Které elektronky lze regenerovat
Jak regenerovat
Základní postup regenerace více opotřebených lamp
Regenerace vf pentod a heptod
Regenerace magických ok
Regenerace indikátorové části
Regenerace triody v oku
Literatura

Přípustné opotřebení elektronek

Elektronky jsou obvykle použitelné, dokud jejich katodový proud nepoklesne na 1/2 jmenovité hodnoty. Velmi ale záleží na tom, v jakém zapojení elektronka pracuje. Pokud klesá opotřebením katody strmost elektronek ve vf a mf zesilovačích a ve směšovačích radiopřijímačů, ve stejné míře klesá citlivost přijímače. Pokud posloucháte jen místní vysílač, rádio vám bude hrát i když směšovač a mf zesilovač budou mít jen 10% jmenovité strmosti. Citlivost superhetu s takovými lampami ale bude na úrovni dvoulampovky bez kladné zpětné vazby. Přijímač se slabou elektronkou na vstupu je nejen méně citlivý, ale také náchylnější k intermodulaci a křížové modulaci.
Zato v oscilátoru musí být dobrá elektronka, protože když zeslábne, oscilátor přestane kmitat a přijímač úplně zmlkne. V jakostních přijímačích bývá krátkovlnná oscilátorová cívka navržena tak, aby oscilátor pracoval jen s malým přebytkem zesílení. Dělá se to tak proto, aby oscilátor dával kmitočtově stálý a spektrálně čistý signál - viz 11 pravidel pro návrh oscilátorů. V takovém případě oscilátor přestane kmitat už při poklesu strmosti pod 70% jmenovité hodnoty. Přitom oscilátorová trioda ve sdružených elektronkách (např. ECH21) se opotřebovává rychleji než směšovací heptoda, protože heptoda je při příjmu silného signálu přivřena působením AVC a její proud je malý, takže se opotřebovává málo.
V nízkofrekvenčním zesilovači se snížený anodový proud a strmost opotřebených elektronek projeví poklesem max. výstupního výkonu a zvětšením zkreslení. V zesilovačích pro hudebníky, kteří záměrně využívají zkreslení přebuzených elektronek, dochází opotřebením také k nežádoucí změně charakteru zkreslení. Hudebníci obvykle vyměňují elektronky, když dojde ke slyšitelnému zhoršení charakteru zvuku, což nastává, když jejich parametry klesnou pod cca 70% jmenovitých hodnot. Elektronky v nf zesilovači rozhlasového přijímače stačí vyměnit při poklesu pod 50% jmenovitého proudu, nebo i méně.
V [2] je vysvětleno, jak se mění parametry elektronek s časem a popisují, jak se u výrobců prováděly zkoušky životnosti elektronek.

Které elektronky lze regenerovat

V tomto článku píši o regeneraci nepřímo žhavených elektronek s kysličníkovou katodou. Lze regenerovat i přímo žhavené elektronky, postup najdete v článku na Nostalgia Air nebo ve [3]. K regeneraci jsou nejvhodnější ty elektronky, jejichž proud a strmost jsou jen o málo menší, než je minimální hodnota, potřebná pro správnou funkci, tj. ty, které dosahují 25 až 50% jmenovitých hodnot. Elektronky, které mají méně, než 10% jmenovitého proudu, nelze téměř nikdy zachránit, jsou ale vhodné k odzkoušení oživovacího postupu.

Jak regenerovat

Málo opotřebené elektronky, které dlouho nebyly používány, nebo nové lampy, které jsou slabé vlivem nedostatečného zahoření u výrobce, lze regenerovat dlouhodobým (50h) žhavením při jmenovitém žh. napětí a bez napětí na ostatních elektrodách. Lze použít stejný postup, jako na zlepšení vakua dlouhým žhavením. Více opotřebované katody elektronek, které nelze takto oživit, lze regenerovat buď krátkodobým přežhavením až o 80%, nebo velkým katodovým proudem. Postupy jsou popsány v [1] a [3], ale autoři neuvádí vhodné regenerační podmínky pro jednotlivé elektronky. Já jsem zvolil kombinaci obou způsobů. Regeneraci provádím na kartovém zkoušeči elektronek Tesla, na kterém je možno nastavit napětí na jednotlivých elektrodách po několika stupních. Tento přístroj dodává na anodu a 2. mřížku střídavé napětí, jehož vrcholová hodnota odpovídá uvedenému stejnosměrnému napětí. Elektronka je vodivá jen když je na anodě kladné napětí, takže proud prochází jen při kladné půlvlně. Kdybyste použili stejnosměrný zdroj, musíte pro dosažení stejného proudu nastavit podstatně menší napětí, než uvádím v tomto článku. Zdroj musí být chráněn proti zkratu (stačí tavnou pojistkou), v elektronce může dojít k výboji.
Elektronku je třeba jemně znásilnit, rozvášnit ji i proti její vůli a značně při tom překročit její mezní hodnoty. Začínáme s menšími napětími, a ta postupně zvyšujeme, až začne anodový proud sám pomalu stoupat. Nesmíme to přehnat, aby se elektronka nezničila. I při dodržení odzkoušeného postupu hrozí zničení elektronky, pokud má slabší žhavicí vlákno, horší vakuum nebo nějakou skrytou vadu.
Velmi sešlá elektronka po regeneraci nebude už nikdy jako nová, ale její funkci lze o něco zlepšit. Většinou se mi podařilo zvýšit katodový proud o 30 až 80% velikosti, kterou měl před regenerací. V tomto článku popíši postupy oživení některých typů elektronek a uvedu doporučená napětí a proudy při regeneraci. Pokud budete regenerovat jiný typ elektronky, doporučuji postup nejdříve vyzkoušet na velmi opotřebeném kusu, kterého není škoda, když se zničí. Podobně postupujte, pokud budete elektronku oživovat v jiném přístroji, např. při napájení z regulovatelného stejnosměrného zdroje.

Základní postup regenerace více opotřebených lamp

Nejdříve zapneme jenom žhavení. Přivedeme do něj jmenovité žhavicí napětí, obvykle 6,3 V. Až se katoda rozžhaví, po malých 1V krocích postupně zvyšujeme žhavicí napětí na 8 až 10V, podle typu elektronky. Zvýšené napětí nesmíme připojit přímo na studené vlákno, proudovým nárazem by se v nejslabším místě přepálilo.
Zdroj napětí první mřížky Ug1 nastavíme na 0, nebo na malou hodnotu, např. -1,5V. Je-li katoda řádně přežhavena, na 2. mřížku (u heptod i na 4.) a na anodu přivedeme napětí podobné jako za provozu, nebo o něco větší, a měříme anodový proud. Na začátku regenerace má elektronkou téci přibližně 3 násobek až 4 násobek jmenovitého provozního proudu. Pokud je proud příliš malý, a má-li g1 nějaké záporné předpětí, zmenšujeme ho. Jestliže Ug1=0 a Ia je stále malé, napětí na Ug2, příp. i na anodě zvyšujeme tak dlouho, dokud proud anody nedosáhne žádané velikosti. Pokud ani po nastavení maximálních napětí neteče požadovaný proud, pomalu zvyšujeme žhavicí napětí.
Po dosažení anodového proudu, potřebného k regeneraci, po 1 minutě periodicky sledujeme miliampérmetr. Anodový proud by měl správě začít pomalu stoupat. Pokud nestoupá ani po 10 min., zvětšíme proud zvětšením napětí na elektrodách nebo žhavicího napětí.
Stoupá-li proud, elektronku dále sledujeme. Až se nárůst proudu zastaví, po dobu několika minut, vypneme zdroj. Kdybychom elektronku nechali přetíženou příliš dlouho, proud by začal klesat, projevilo by se zase opotřebení katody přetížením. Celá procedura trvá obvykle 1/4 až 3/4 hodiny.
Elektronku změříme a zjistíme, k jakému zlepšení parametrů došlo. Pokud to nestačí, můžeme celou proceduru opakovat i s větším proudem a napětím. Pokud ale proud dále nestoupá ani při větších napětích, nepokračujeme, abychom elektronku nezničili.

Regenerace vf pentod a heptod

Podařilo se mi regenerovat pentody 6F31 a 6F32 a heptodu 6H31 za těchto podmínek:
 
Typ elektronky Uf [V] Ug1 [V] Ug2, Ug2+4 [V] Ua [V] Iaz [mA]
6F31 10 -1.5 až 0 150 300 15..20
6H31 10 0 150 300 15..20
6F32 8 0 150 150 17
Proud Iaz je anodový proud, který nastavíte na začátku regenerce, během procesu se zvětšuje.
 

Regenerace sdružené heptody s triodou

Zkoušel jsem regenerovat triody v ECH4 a ECH21. Tyto elektronky jsou dosti choulostivé, při malém přežhavení a přetížení se nezačnou regenerovat, při větším se snadno zničí. Elektronku ECH21 zapojíme jako při měření, tj. Ua=150V, Ug1=-6V, Uf=6,3V, a potom pomalu zvyšujeme žhavicí napětí až na 13-14V. Měříme anodový proud, a sledujeme, zda začne vzrůstat. Pokud neroste, zmenšíme Ug1 tak, aby Ia=4mA. Proud by měl začít růst. Pokud proud vzroste nad 6 mA, zvětšením záporného Ug1 proud snížíme. Když se nárůst proudu zastaví, snížíme žhavicí žhavicí napětí a změříme, jak se elektronka zlepšila.

Regenerace magických ok

U magických ok je problémem opotřebení luminoforu na stínítku. I když se podaří zregenerovat katodu třeba na 50% jmenovité emise, oko svítí uprostřed výsečí slabě, protože luminofor je vyčerpán. Obvykle se podaří zvýšit emisi 1,5x až 2x. U jednoho oka, kterým netekl vůbec žádný proud, se podařilo dosáhnout 30% jmenovitého proudu.

Regenerace indikátorové části

Oko zapojíme jako při zkoušení indikátoru. ale nastavíme mnohem větší napětí na elektrodách. U oka typu EM11 nebo EM4 nastavíme tyto parametry: na G1 dáme -12V, Ua=300 (stínítko) a Ug2=300V (zde to není g2, ale anody triod). Miliampérmetr přepneme na 15 mA.

Elektronku nejdříve nažhavíme jmenovitým napětím 6,3V, ale potom žhavicí napětí postupně zvyšujeme na 10 až 12V. 10V nesmíme připojit ke studené elektronce, vlákno by se mohlo proudovým nárazem přepálit.
Regeneraci provádíme cca 15 až 30 minut, přitom sledujeme nárůst anodového proudu. Proud by měl být 4x až 6x větší, než jmenovitý proud. Až se proud ustálí, přepojíme elektronku na normální měření a vyzkoušíme emisi a svícení stínidla. Koncem regenerace se proud ustaluje na 5 až 12 mA.

Regenerace triody v oku

Triodu regenerujeme při Ua=150V, Ug1=0, Uf=10V. Anodový proud se ustálil okolo 6 mA.

Literatura

[1] Z. Tuček: Opravy rozhlasových přijímačů, SNTL Praha 1957
[2] J. Zuzánek, J. Deutsch : Československé miniaturní elektronky I, SNTL Praha 1959.
[3] V. Křížek: Přezkušování a regenerace elektronek, RadioJournal 2/1989 - časopis Historického radioklubu československého.

WWW odkazy, týkající se elektronek a jejich kahod

O katodách elektronek - článek z čas. Elektronik
Nahrazování a regenerace elektronek - článek z čas. Elektronik 12/1949


Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek

Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček.
Poslední aktualizace 8. 12. 2009.