6H31, EK90

Technické údaje elektronky



Výkres baňky elektronky a zapojení vývodůObsah

Určení elektronky, zapojení vývodů a rozměry
Parametry elektronky
Doporučená zapojení
Směšovač se samostatným oscilátorem
Kmitající směšovač
Charakteristiky elektronky v grafech
Zahraniční ekvivalenty
Literatura a odkazy
 

Určení elektronky

Elektronka 6H31 je heptoda určená pro měnič kmitočtu. V menších přijímačích, jako je třeba Populár, se používá jako kmitající směšovač. V jakostních přijímačích, např. ve Festivalu slouží jako směšovač se samostatným oscilátorem. 6H31 lze použít také jako fázový detektor pro kmitočtovou modulaci.

Technické údaje

Žhavení

Žhavicí napětí Uf 6,3 V
Žhavicí proud If 0,3 A

Kapacity

Vstupní kapacita Cg3 7,2 pF
Výstupní kapacita Ca 8,6 pF
Vstupní kapacita Cg1 5,5 pF
Kapacita mezi anodou a třetí mřížkou Cag3 <= 0,35 pF
Kapacita mezi první a třetí mřížkou Cg1g3 <= 0,15 pF
Průchozí kapacita Cg1/a <= 0.05 pF
Kapacita mezi první mřížkou a kathodou Cg1/k 2,8 pF
Kapacita mezi kathodou a ostatními 
elektrodami mimo g1
13,5 pF

Charakteristické údaje (Characteristic values)

Anodové napětí Ua 250 V
Napětí druhé a čtvrté mřížky Ug2+4 100 V
Napětí třetí mřížky Ug3 - 1,5 V
Anodový proud Ia 3 mA
Proud druhé a čtvrté mřížky Ig2+4 7,5 mA

Provozní údaje (Operating values):

Směšovač (Mixer):

Anodové napětí Ua 100 V 250 V
Napětí druhé a čtvrté mřížky Ug2+4 100 100 V
Předpětí třetí mřížky (signální) Ug3 - 1,5 V - 1,5 V
Svodový odpor Rg1 20 kiloohmů 20 kiloohmů
Vnitřní odpor Ri 0,5 meaohmu 1 meaohm
Směšovací strmost Sc 0,455 mA/V 0,475 mA/V
Napětí třetí mřížky pro směšovací 
strmost  0,01 mA/V
-30 V -30 V
Anodový proud Ia 2,8 mA 3 mA
Proud druhé a čtvrté mřížky Ig2+4 7,3 mA 7,5 mA
Proud první mřížky Ig1 0,5 mA 0,5 mA
Kathodový proud Ik 10,6 mA 11 mA
Tyto hodnoty platí s malými odchylkami i pro měnič kmitočtu zapojený jako kmitající směšovač.

Triodové zapojení (triode connection)

Anodové napětí Ua 100 V
Napětí třetí mřížky Ug3 0 V
Napětí první mřížky Ug1 0 V
Anodový proud Ia 25 mA
Strmost (g1 - g2 + g4 + a) S 7,25 mA/V
zesilovací činitel (g1 - g2 + g4 + a) mi 20

Mezní údaje (limit values)

Anodové napětí za studena Ua0 500 V
Anodové napětí Ua 300 V
Anodová ztráta Pa 1 W
Napětí druhé a čtvrté mřížky zastudena Ug2+40 300 V
Napětí druhé a čtvrté mřížky Ug2+4 100 V
Ztráta druhé a čtvrté mřížky Pg2+4 1 W
Kathodový proud I 14 mA
Špičkové napětí mezi kathodou a vláknem Uk/f 150 V

 
 

Popis doporučených zapojení

Jak pracuje heptodový směšovač se samostatným oscilátorem

Tento směšovač se používá v jakostnějších přijímačích, neboť netrpí výše uvedenými nectnostmi kmitajících směšovačů. Vstupní signál se přivádí na třetí mřížku a oscilátorové napětí na první mřížku. Napětí z oscilátoru má být tak velké, aby došlo k jeho usměrnění o první mřížku a svodovým odporem R1 (20 kiloohmů) protékal stejnosměrný proud 0,5 mA. Proud elektronů, vyletujících z katody, je řízen nejdříve oscilátorovým napětím na prvé mřížce, a po průchodu stínící druhou mřížkou ještě znovu vstupním napětím na 3. mřížce. Anodový proud se tak mění úměrně součinu napětí na první a třetí mřížce, takže dochází ke směšování. Druhá mřížka, uzeměná pro střídavý proud kondenzátorem C4, stíní první mřížku od třetí, aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivňování vstupního a oscilátorového obvodu.Směšovač s 6H31
Čtvrtá mřížka je stínicí a je spojena s druhou mřížkou, pátá mřížka je brzdící. Čtvrtá mřížka zajišťuje vysoký výstupní odpor a nízkou zpětnovazební kapacitu CAg3 heptody tím, že odděluje anodu od řídicích mřížek, takže změna anodového napětí neovlivňuje elektrické pole v oblasti 3. mřížky. Anodový prud tak jen málo závisí na anodovém napětí. Pátá mřížka - brzdící je spojená s katodou a svým nízkým potenciálem brzdí elektrony před dopadem na anodu, aby nedocházelo k sekundární emisi. Sekundární emise by se projevila nelinearitou výstupní charakteristiky (tetrodovým hrbem s oblastí záporného odporu), a způsobovala by zkreslení při zpracování silných signálů, příp. i nestabilitu stupně. Čtvrtá a pátá mřížka plní v heptodě podobnou funkci, jako 2 a 3. mřížka u pentody. Heptoda tak může dosáhnout velkého zesílení při dobré stabilitě a její vysoký výstupní odpor netlumí laděný obvod mezifrekvenční propusti.
Druhá a čtvrtá mřížka se napájí přes odpor 20 kiloohmů z anodového zdroje 250V. K anodě je připojen vstupní okruh mezifrekvenčního filtru.
Třetí mřížka má proměnné stoupání, takže závislost anodového proudu na napětí třetí mřížky je exponenciální. Směšovací strmost tak lze v širokých mezích řídit změnou předpětí 3. mřížky pomocí obvodu AVC.
Samostatný směšovač s 6H31 lze použít i v pásmu VKV do 100 MHz, ale při tak vysokých frekvencích se již nedoporučuje řídit elektronku pomocí AVC.
 

Kmitající směšovač s heptodou

Kmitající směšovač s 6H31Je-li heptoda zapojena jako kmitající směšovač, katoda, první a druhá mřížka tvoří triodu oscilátoru. Prvá mřížka je řídicí mřížkou oscilátoru, spojenou přes RC článek s laděným obvodem oscilátoru. Druhá mřížka tvoří anodu oscilátoru a je spojena se zpětnovazebním vinutím oscilátorové cívky. Proud elektronů, proletujících mezi závity druhé mřížky, kolísá v rytmu oscilátorových kmitů. Vstupní signál se přivádí na třetí mřížku, která elektronový tok řídí vstupním napětím. Tak dochází ke směšování, protože anodový proud závisí přibližně na součinu vstupního napětí na 3. mřížce s hustotou proudu elektronů, proletujících 2. mřížkou, která kolísá v rytmu oscilátorového kmitočtu. Pokud chceme strmost měniče kmitočtu řídit pomocí AVC, řídicí napětí přivádíme na třetí mřížku.

Kmitající směšovač není příliš vhodný pro příjem na horních pásmech krátkých vln, neboť vstupní kmitočet se zde jen málo liší od oscilátorového a dochází k ovlivňování oscilátoru vstupním signálem. Může nastat strhávání oscilátoru silným rušivým napětím na vstupu. Mezi oscilátorovým a vstupním obvodem vzniká vazba a vstupním obvodem protéká oscilátorový proud. To má za následek zatížení 3. mřížky a zhoršení činnosti směšovače.
Změna napětí na 3. mřížce mírně ovlivňuje proud katody a způsobuje posouvání pracovního bodu oscilátorové části. Tím se mění strmost oscilátoru i prostorový náboj oscilátorové části a tím její mezielektrodové kapacity. Oscilátor proto může být rozlaďován při řízení zisku změnou přepětí (AVC).
Kmitající směšovač s heptodu 6F31 lze zapojit ještě úspornějším způsobem. Oscilátor je v tříbodovém zapojení.Jednodušší kmitající směšovač s 6H31  Katoda je připojena na odbočku oscilátorové cívky a 2. mřížka se napájí přes společný odpor a blokovací kondenzátor spolu s mezifrekvenční pentodou.
Toto zapojení ale trpí ještě více nectnostmi kmitajících směšovačů, jako je rozlaďování oscilátoru změnou řídicího napětí a vzájemné ovlivňování vstupu a oscilátoru, neboť katoda není uzeměna. Zde může změna Ug3 ovlivňovat i výstupní kapacitu a rozlaďovat i první obvod mezifrekvenční propusti. Kmitající směšovače se proto používají jen v malých laciných přijímačích.
 

Charakteristiky elektronky

Směšovací strmost

Graf závislosti katodového proudu a směšovací strmosti na proudu první mřížky

Závislost směšovací strmosti na předpětí třetí mřížky

Zesílení heptody v závislosti na zatěžovacím odporu

Graf závislosti zesílení heptody na rezonančním odporu anodového okruhu

Zahraniční ekvivalenty

Elektronka 6H31 je náhradou americké 6BE6 a evropské EK90.

Literatura a www odkazy

[1] J. Zuzánek, J. Deutsch: Československé miniaturní elektronky I. heptalové elektronky, SNTL Praha, 1959.
[2] Příruční katalog elektronek Tesla Rožnov,  Rožnov pod Radhoštěm, 1964.
[3] Katalog starých typů elektronek Philips, nascannoval Frank Philipse.

Návrat na :

Seznam katalogových listů součástek
obsah Jeníčkových radiotechnických stránek
domovskou stránku Petra Jeníčka

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček. Technické údaje, schemata a grafy jsou převzaty z [1].
Dotazy můžete posílat na adresu pjenicek@seznam.cz.