6F31, EF93

Technické údaje elektronky

Obsah

Druh a určení elektronky, zapojení vývodů a rozměry
Parametry elektronky
Doporučená zapojení
Charakteristiky elektronky v grafech
Zahraniční ekvivalenty
Literatura a odkazy
 
 
 

Druh a určení elektronky

Elektronka 6F31 je vysokofrekvenční pentoda s exponenciální převodní charakteristikou, určená hlavně pro vysokofrekvenční a mezifrekvenční zesilovače s řízeným ziskem v rozhlasových přijímačích. Lze ji použít i jako oscilátor nebo nízkofrekvenční odporový zesilovač.
Vzhledem k malým mezielektrodovým kapacitám a velké strmosti ji lze použít i na vyšších kmitočtech. Zapojení vývodů a výkres baňky elektronky 6F31

Technické údaje

Žhavení

je nepřímé střídavým nebo stejnosměrným proudem.
Žhavicí napětí Uf 6,3 V
Žhavicí proud If 0,3 A

Kapacity

Vstupní kapacita Cgl 5,5 pF
Výstupní kapacita Ca 5,0 pF
Průhozí kapacita Cgl/a  max. 0,005 pF

Provozní údaje

Vf a mf zesilovač:
Anodové napětí Ua 100 V 250 V
Napětí brzdicí mřížky Ug3 0 V 0 V
Napětí stfnicí mřížky Ug2 100 V 100 V
Anodový proud Ia 10,8 mA 11 mA
Proud stínicí mřížky Ig2 4,2 mA 4,0 mA
Strmost S 4,3 mA/V  4,4 mA/V
Vnitrní odpor Ri 0,25 megaohmu 1,5 megaohmu
Kathodový odpor Rk 68 ohmů 68 ohmů

Mezní údaje

Anodové napětí za studena Ua0 max. 500 V
Anodové napětí Ua max. 300 V
Anodová ztráta Pa max. 3,0 W
Napětí zdroje pro stínicí mřížku Ug2 max. 300 V
Napětí stínicí mřížky Ug2 max.125 V
Ztráta stínicí mřížky Pg2 max. 0,6 W
Předpětí řídicí mřížky Ugl max. -5O V
Napětí mezi kathodou
a žhavicím vláknem
Uk/f max.150 V
Svodový odpor v obvodu první
mřížky
Rgl max. 0,1 megaohmu

 
 

Doporučená zapojení

Mezifrekvenční zesilovač


Jednoduchý mezifrekvenční zesilovač s 6F31


Toto je nejjednodušší zapojení mezifrekvenčního zesilovače s elektronkou 6F31. V malých rozhlasových přijímačích se někdy spojuje stínicí mřížka pentody 6F31 v mezifrekvenčním zesilovači se stínicími mřížkami směšovací heptody 6H31 a obě mají společný odpor a blokovací kondenzátor. Tím se ušetří jeden rezistor a jeden kondenzátor.
Základní předpětí řídicí mřížky se získává průchodem proudu katodovým odporem R1. Řídicí napětí AVC se přivádí ze svorky K3 přes cívku L2.
K dosažení velkého zesílení a dobré selektivity se používají mezifrekvenční laděné obvody s velkou jakostí a velkým poměrem L/C. Elektronka 6F31 má poměrně velkou strmost 4,4 mA/V. Přitom stačí již velmi malá kapacita mezi řídicí mřížkou a anodou k rozkmitání zesilovače. Proto se mezi vývod mřížky a vývod anody na objímce vkládá plechová stínicí přepážka, která odděluje vstupní přívody od výstupních. Střední nýt v objímce se spojuje se stínicí přepážkou. Když ani stínění nedostačuje a již samotná vnitřní kapacita elektronky Cg1/a stačí k rozkmitání zesilovače, musí se použít neutralizace.

Neutralizovaný mezifrekvenční zesilovač s 6F31

Na kondenzátoru C6 vzniká malé napětí o mezifrekvenčním kmitočtu, které je fázově obráceno vůči napětí na anodě o 180 stupňů. To se přivádí přes malý dolaďovací kondenzátor CN na řídící mřížku elektronky. Vf proud, procházející přes CN, působí proti proudu, pronikajícímu z anody do mřížky přes kapacitu Cg1/a.
 

Mezifrekvenční zesilovač přijímače AM+FM

Mezifrekvenční zesilovač pro AM/FM přijímač

Při příjmu AM pásem se používá mezifrekvenční kmitočet okolo 460 kHz, zatímco při příjmu FM v pásmu VKV se používá mezifrekvenční kmitočet 10,7 MHz. Aby se nemusely používat dva samostatné mezifrekvenční zesilovače, spojují se laděné obvody pro oba mezifrekvenční kmitočty sériově. Propust L1 C1 s L2 C2 je naladěna na 10,7 MHz a L3 C3 s L4 C4 na 460 kHz. Podobně jsou spojeny výstupní propusti. Na kmitočtu, kde rezonuje obvod pro jedno pásmo, má druhý obvod tak malou impedanci, že dění v obvodu téměř neovlivňuje. Takovýto laděný zesilovač má dvě propustná pásma, jedno okolo 460 kHz a druhé okolo 10,7 MHz.
Signál z propusti L7 C7 L8 C8, laděné na 460 kHz, jde do AM detektoru. Za propustí L5 C5 L6 C6, laděnou na 10,7 MHz bývá zapojen ještě jeden mf zesilovací stupeň, laděný jen na 10,7 MHz, který slouží jako omezovač. Až za ním je kmitočtový demodulátor.
 
 

Charakteristiky elektronky

Převodní charakteristiky

Převodní charakteristika F31
Anodový proud Ia v závislosti na napětí řídicí mřížky -Ug1
při anodovém napětí Ua = 250 V, napětí stínicí mřížky Ug2 = 100 V a napětí hradicí mřížky Ug3 = 0 V.
(Když kliknete na graf, zobrazí se vám ve větším rozlišení.)


Anodový proud Ia v závislosti na napětí první mřížky Ug1 pro různá napětí stínicí mřížky Ug2
v rozsahu od 50 V do 250 V. Napětí hradicí mřížky Ug3= 0 V. Čárkovaná křivka platí pro provoz se stínicí mřížkou napájenou přes seriový odpor 33 kiloohmů ze zdroje napětí 250 V.
(Když kliknete na graf, zobrazí se vám ve větším rozlišení.)Výstupní charakteristika

Výstupní charakteristika elektronky 6F31
Závislost anodového proudu Ia na anodovém napětí Ua pro předpětí řídicí mřížky od 0 V do -20 V.
Napětí stínicí mřížky Ug2 = 100 V a hradicí mřížky Ug3 = 0 V.
(Když kliknete na graf, zobrazí se vám ve větším rozlišení.)


Další charakteristiky

Závislost strmosti na napětí řídicí mřížky u elektronky 6F31
Závislost strmsti S na napětí řídicí mřížky -Ug1
při různém napětí na stínicí mřížce Ug2. Napětí hradicí mřížky Ug3 = 0 V. Čárkovaně je vyznačena křivka pro napájení stínicí mřížky přes sériový odpor Rg2 = 33 kiloohmů ze zdroje o napětí 250 V.
(Když kliknete na graf, zobrazí se vám ve větším rozlišení.)
 

Závislost Ig2 na Ug1 u elektronky 6F31
Závislost proudu stínicí mřížky Ig2 na napětí řídicí mřížky -Ug1
jednak při napětí stínicí mřížky Ug2 = 100 V, jednak při napájení stínicí mřížky přes sériový odpor Rg2 = 33 kiloohmů ze zdroje o napětí 250 V. Napětí hradicí mřížky Ug3 = 0 V.
(Když kliknete na graf, zobrazí se vám ve větším rozlišení.)Ekvivalenty a obdobné typy elektronek

Elektronka 6F31 je obdobou americké 6BA6 a evropské EF93.

Literatura a www odkazy

[1] J. Zuzánek, J. Deutsch: Československé miniaturní elektronky I. heptalové elektronky, SNTL Praha, 1959.
[2] Příruční katalog elektronek Tesla Rožnov,  Rožnov pod Radhoštěm, 1964.
[3] Katalog starých typů elektronek Philips, nascannoval Frank Philipse.

Návrat na :

Seznam katalogových listů součástek
obsah Jeníčkových radiotechnických stránek
domovskou stránku Petra Jeníčka

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček. Technické údaje, schemata a grafy jsou převzaty z [1].
Dotazy můžete posílat na adresu pjenicek@seznam.cz.